Menu Content/Inhalt
Start arrow Activity arrow Osiągnięcia
Osiągnięcia Print E-mail

I. Wspólny Projekt Badawczy 2010-2011 w ramach projektów bilateralnych narodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSWDSM-WWM-183-1881-12/MS/10 pt.: “STRUCTURE AND DYNAMICS IN COMPLEX NANOSTRUCTURED SOLUTIONS”:

 

- strona polska (UTP Bydgoszcz): dr inż. Natalia Kruszewska, dr Jacek Siódmiak, prof. Adam Gadomski;

- strona słoweńska (Uniwersytet w Lublanie/Katedra Chemii Fizycznej): dr Andrj Lajovic, dr Matija Tomsic, prof. Andrej Jamnik.

 

 

Projekt dotyczy badania własności statycznych metodą nisko-kątowego rozpraszania promieniowania X (tzw. metodą SAXS) i porównania wyników doświadczeń dla roztworów białka kurzego (lizosymu) z wynikami symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej oraz z użyciem teoretycznego opisu zjawiska rozpraszania promieniowania X na strukturze roztworu w skali nanometrowej, tj. jednej miliardowej części metra. Posłuży to do wyznaczenia lokalnych map oddziaływań międzycząsteczkowych, w których rolę mediatora/pośrednika pełnić będzie rozpuszczalnik tj. woda. Druga część projektu poświęcona jest badaniu własności dynamicznych roztworu wodnego lizosymu metodą dynamicznego rozpraszania światła (tzw. metodą DLS) celem wyznaczenia jego własności dyfuzyjnych oraz wnioskowania o jego własnościach lepko-sprężystych, wynikających z formowania się w roztworze efemerycznych sieci białkowych, wprowadzających układ w reżim sprężysty w skali krótko-czasowej; skala długo-czasowa zarezerwowana jest dla reżimu niejednorodnego/nieidealnego roztworu lepkiego.

Dotychczas ukazały się drukiem bądź zostały przyjęte do druku w bardzo nośnych tematycznie czasopismach następujące publikacje wykonane w ramach projektu przez stronę polską:

* N. Kruszewska, A. Gadomski, "Revealing sol-gel type main effects by exploring a molecular cluster behavior in model in-plane amphiphilic aggregations", Physica A 389, 3053 (2010).

* J. Siódmiak, I. Santamaría-Holek, A. Gadomski, "On morphological selection rule of noisy character applied to model (dis)orderly protein formations", J. Chem. Phys. 132, 195103 (2010).

* I. Santamaría-Holek, A. Gadomski, J. M. Rubí,"Controlling protein crystal growth rate by means of temperature", J. Phys.: Cond. Matt. (Provisionally scheduled for April 2011), w druku (por. preprint, http://arxiv.org/abs/1103.4551).

 

II. Projekt pt. BIOTRYBOLOGICZNE I MOLEKULARNO-AGREGACYJNE ASPEKTY  TARCIA I SMAROWANIA W CHRZĄSTKACH STAWOWYCH: MODEL W KONFRONTACJI Z EKSPERYMENTEM I ZASTOSOWANIEM PRAKTYCZNYM (nagroda publiczności w maju 2010 w WSEI w Lublinie, w konkursie Unii Europejskiej, pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii nauk ścisłych);autorzy: prof. Adam Gadomski UTP Bydgoszcz i prof. Zenon Pawlak WSG Bydgoszcz.

Zaproponowana do nagrody seria osiemnastu (18) prac, opublikowanych w latach 2007-2008, dotyczy modelowania zjawisk z zakresu fizykochemii tarcia i smarowania, zachodzących w stawach naturalnych oraz płynie stawowym i ma na celu wnikliwe i praktyczne zrozumienie procesu smarowania stawów.  Jako kontynuacja tego projektu ukazała w roku 2010 publikacja w specjalistycznym czasopiśmie z tego zakresu tematycznego:

* Z. Pawlak, Z. A. Figaszewski, A. Gadomski, W. Urbaniak, A. Oloyede, "The ultra-low friction of the articular surface is pH-dependent and is built on a hydrophobic underlay including a hypothesis on joint lubrication mechanism", Tribol. Int. 43, 1719 (2010).

Osiągnięcie zostało szczegółowo opisane w j. Polskim w publikacji pt. Laureaci konkursu. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Promocja osiągnięć nauki polskiej (Innovatio Press, Lublin, 2010, ISBN 978-83-62074-16-7), str. 76-84.

 

W przypadku zarówno Projektu I (w trakcie realizacji) jak również w przypadku projektu II (zakończonego w 2010 r.)  wygłoszono szereg referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych.

 

Last Updated ( poniedziałek, 11 luty 2013 )