Menu Content/Inhalt
Start arrow Activity arrow Projekty badawcze
Projekty badawcze Print E-mail

W latach 2003-2006 dwaj członkowie Zespołu zajmowali się jako wykonawcy zagadnieniem agregacji białek w ramach grantu KBN (MNiI) nr 2 PO3B 032 25 (2003-2006), kierowanym przez prof. Marka Cieplaka z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W ramach E.S.F. Stochdyn w latach 2004-2007 jeden z członków Zespołu odbył kilka krótkoterminowych staży naukowych w ośrodkach zagranicznych (Liege, Genua) oraz gościł w ośrodku bydgoskim reprezentanta ośrodka zagranicznego (ETH Zurich). Zakres tematyczny w.w. staży naukowych dotyczył uporządkowanych agregacji biopolimerowych i koloidalnych w ośrodkach lepkosprężystych.

Na obecnym etapie prowadzone są m.in. następujące badania:

* Modelowanie etapu zarodkowania wybranych agregatów białkowych stanowiących potencjalną przyczynę chorób o charakterze neurodegeneracyjnym (dr Jacek Siódmiak). 

* Komputerowe modelowanie procesu efektywnie dwuwymiarowej agregacji biopolimerów w środowisku lepkosprężystym jako baza symulacyjno-obliczeniowa do wykorzystania w technologii formowania struktur membranowych, powłokowych i cienkowarstwowych (mgr Natalia Kruszewska - w ramach finalizowanej pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Adama Gadomskiego). 

* Układy lepkosprężyste typu agregacyjnego w reżimie wzmożonego tarcia wewnętrznego i/lub zewnętrznego: niestacjonarny etap zarodkowania biopolimerów, dynamika anomalna amortyzatora typu chrząstka stawowa (prof. Adam Gadomski).

* Aktualnie realizowany jest  Wspólny Projekt Badawczy 2010-2011 w ramach projektów bilateralnych narodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNiSWDSM-WWM-183-1881-12/MS/10 pt.: “Structure and dynamics in complex nanostructured solutions”:
       - strona polska (UTP Bydgoszcz): dr inż. Natalia Kruszewska, dr Jacek Siódmiak, prof. Adam Gadomski;
       - strona słoweńska (Uniwersytet w Lublanie/Katedra Chemii Fizycznej): dr Andrj Lajovic, dr Matija Tomsic, prof. Andrej Jamnik.

 Projekt dotyczy badania własności statycznych metodą nisko-kątowego rozpraszania promieniowania X (tzw. metodą SAXS) i porównania wyników doświadczeń dla roztworów białka kurzego (lizosymu) z wynikami symulacji komputerowych metodą dynamiki molekularnej oraz z użyciem teoretycznego opisu zjawiska rozpraszania promieniowania X na strukturze roztworu w skali nanometrowej, tj. jednej miliardowej części metra. Posłuży to do wyznaczenia lokalnych map oddziaływań międzycząsteczkowych, w których rolę mediatora/pośrednika pełnić będzie rozpuszczalnik tj. woda. Druga część projektu poświęcona jest badaniu własności dynamicznych roztworu wodnego lizosymu metodą dynamicznego rozpraszania światła (tzw. metodą DLS) celem wyznaczenia jego własności dyfuzyjnych oraz wnioskowania o jego własnościach lepko-sprężystych, wynikających z formowania się w roztworze efemerycznych sieci białkowych, wprowadzających układ w reżim sprężysty w skali krótko-czasowej; skala długo-czasowa zarezerwowana jest dla reżimu niejednorodnego/nieidealnego roztworu lepkiego.

Dotychczas ukazały się drukiem bądź zostały przyjęte do druku w bardzo nośnych tematycznie czasopismach następujące publikacje wykonane w ramach projektu przez stronę polską:
- N. Kruszewska, A. Gadomski, "Revealing sol-gel type main effects by exploring a molecular cluster behavior in model in-plane amphiphilic aggregations", Physica A 389, 3053 (2010).
- J. Siódmiak, I. Santamaría-Holek, A. Gadomski, ”On morphological selection rule of noisy character applied to model (dis)orderly protein formations”, J. Chem. Phys. 132, 195103 (2010).
- I. Santamaría-Holek, A. Gadomski, J. M. Rubí,"Controlling protein crystal growth rate by means of temperature", J. Phys.: Cond. Matt. (Provisionally scheduled for April 2011), w druku (por. preprint, http://arxiv.org/abs/1103.4551).

Last Updated ( czwartek, 07 luty 2013 )